Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz
stažený soubor.jpg
Další z úryvků se bude zaměřovat na nejhorší negace, které tady máme = PÝCHA A HRDOST

"...Pýcha a hrdost. Na první pohled se může zdát, že je to jedno a totéž. Dřív jsem tento rozdíl také
necítil, ale dnes už mu rozumím.
Vojáci jdou tři dny po poušti a nakonec dojdou k vodě. Jedni se lačně vrhají ke hladině,
zapomínají na všechno na světě a bezhlavě chlemtají, kdežto jiní se klidně a důstojně napijí. Ti
dokážou i zvítězit v boji. Duchovní principy jsou pro ně důležitější než potřeby těla. A voják v boji
nevítězí silou těla, ale silou ducha. Takovým lidem říkáme hrdí. Hrdost je nepodřízení se situacím,
které vyžadují, aby zájmy těla byly postaveny nad zájmy ducha. Jinak řečeno - prostředí si nesmí
podmaňovat mě, ale naopak já si musím podřídit prostředí, protože to vyžadují, mé duchovní
zásady. Člověk je tvořen dvěma protichůdnými podstatami. Naše vnitřní duchovní schránka je
soustředěna na vesmír a Boha. Právě proto má člověk ve všech projevech pozemskosti hledat
božský princip. Vnější nepřijetí situace znamená vývoj, kdežto vnitřní nepřijetí situace se rovná
degeneraci. Myšlení člověka bylo vždy dialektickým procesem, ale stupeň sváru protikladů se
neustále mění. Lidé buď nepřijímali žádnou situaci a v žádné rovině, nebo naopak hlásali smíření s
čímkoli. Jak se tedy dosahovalo dialektického myšlení? Člověku byly od dětství vštěpovány
pravdy, které usměrňovaly jeho duchovní struktury. Miluj Boha, kdežto vše pozemské je hřích.
Udeří-li tě kdo do jedné tváře, nastav druhou. Výchova tedy vysvětlovala každou situaci jako danou
Bohem. Jak ale člověk dorůstal, stále jasněji chápal, že při tomto základním životním postoji se
nedá něčeho dosáhnout a něco vytvořit, a rozhodl se nepřistupovat na věci tak, jak přicházejí, ale
vzdorovat jim. Vznikla tak velmi zvláštní situace. Náboženství vedlo k pokoře i poslušnosti a
každému se tento postoj vštěpoval od útlého dětství, ale lidé si počínali přesně obráceně, a navíc
jim to vlastně přinášelo uspokojení. A to se stalo základem dialektického vnímání světa. Člověk si
v jemných duchovních strukturách ze setrvačnosti uchovával představu smíření s jakýmkoli
vnějším dějem, ale v praxi ho životní zkušenost učila pravému opaku. A tak přestože teoretický
model dialektického myšlení neexistoval, sama situace se utvářela jako dialektická. V Bibli je tomu
stejně - sdělení, které nelze učinit prostřednictvím definice, je vykládáno konkrétní situací a
vzájemnými vztahy jednotlivých objektů a modelů chování. Nejzářnějším příkladem tohoto
přístupu je ukřižování Ježíše Krista. Tato informace o absolutním přijetí božského principu se v té
době nedala vyjádřit ani přikázáním, ani podobenstvím. Život a jeho události jsou samy o sobě
dialektické, ale abychom vytvořili myšlení, které v sobě obsáhne dialektiku, musíme se nad tyto
události povznést a spojit je v jediný celek. To dokážeme jedině v případě, že se s nimi
bezvýhradně ztotožníme. A to je způsob myšlení, o němž hovoříme jako o vnitřním smíru.
Smíření je tedy nejdokonalejší technikou rozvoje ducha. Filozofie je věda zobecňující všechny
jevy viditelného světa. K tomu potřebujeme absolutní porozumění každému projevu světa jakožto
části jednotného celku a směřování k němu. A to je víra v Boha. Základem filozofie je náboženství.
Filozofie tím, že poskytovala koncepci světa, dávala zároveň vzniknout soustavě prostředků, metod
a kroků, které se stávaly vědou. Proto se všechny velké intelektuální úspěchy lidstva rodily ze
směřování k onomu velkému, nedělitelnému a nezjevitelnému, co nás stvořilo, co stvořilo naše těla
i duše. Dnes přichází doba, kdy by dialektické situace měly být korunovány dialektickým
myšlením, zdroj dalšího vývoje by se měl přestěhovat do našeho nitra. Když mě život podněcuje k
rozvoji, je to dialektická situace. Když však já sám něco pochopím a jdu díky tomu dál, je to výraz dialektického myšleni.

Náboženství člověku již od dětství dávalo pocit kontaktu s Bohem skrze pokoru. Hlavní
autoritou tu byla víra v nepřekročitelnost duchovních postulátů. Víra se obrací přímo k lidské duši a
vědomí pomíjí. Jenže právě vědomí v posledních několika staletích natolik vyspělo, že dnes je
výchova mladého člověka bez orientace na vědomí jednoduše nemožná. To znamená, že přimět dítě
za pomoci víry k pokoře je nemyslitelné. Z toho plyne, že prvek nepřijímání situace vnitřně a
vnějškově bude značně posílen. Kontakt s vesmírem se naopak dramaticky oslabí a lidstvo bude dál
ztrácet svou životaschopnost. Jediným prostředkem, jak dítě od útlého věku učit pokoře, je obracet
se nejen k jeho duši, ale i k jeho rozumu. To znamená, že náboženství se musí stát vědou. Bez
tohoto propojení, bez vytvoření dialektické soustavy myšlení do zítřka nevstoupíme. Abychom ale
takový systém myšlení dokázali vytvořit, musí v sobě každý odstranit to, co mu brání v pokoře, v
přijetí světa a jeho poznání. Jedná se především o nepřijímání událostí v podobě nenávisti,
ukřivděnosti, lítosti a sebelítostí, opovržení a odsudku. Všichni jsme dnes duchovně nemocní - bez
ohledu na to, zda jsou chorá naše těla, či ne. Proto musí každý z nás pracovat na své duchovní
výbavě a na vlastním vnímání světa. Tím, že měníme své vnímání světa, měníme i světový názor, a
právě světový názor mění náš osud a naši karmu v nejširším smyslu toho slova.
Naším tématem je tedy pýcha a hrdost. Neznalost pravidel duchovního chování vytváří stále více
problémů v materiální rovině. Nedávno jsem byl s celou rodinou na dovolené. Ráno jsem si šel
stoupnout do fronty na lístky do sauny. Ke správci rekreačního střediska, kde jsme trávili
dovolenou, přišla jedna žena a prosila ho, aby ji nechal zavolat do města. Dolétaly ke mně jen
útržky vět: "Naprostá dehydratace... a přitom nemůže pít... je mu strašně zle, už jsem zkusila
všechno.., musí to být velmi silná otrava... a lékař nikde... co teď, pomoz mi, poraď mi... "‚říkala
komusi do telefonu. Pak zavěsila a vykročila pryč. Oslovil jsem ji a nabídl jí pomoc. Souhlasila a
odešlí jsme do jejího pokoje. Rychle jsem chlapce prohlédl.
"Váš chlapec žádnou otravu nemá. Průjem a zvracení jsou jen vnější známky. Důvod však tkví v
něčem. docela jiném - je to mohutný program agrese, směřující proti otci. Chlapci je teď čtrnáct let
a jeho současné vnímání světa bude ovlivňovat celý jeho další život. Právě teď je třeba zastavit
všechny nebezpečné programy, které mohou deformovat nejdřív duši a pak i tělo. Spouští se tedy
program blokace, konkrétně nemoc nebo dočasné porušení některých funkcí organismu, v daném
případě žlučníku a slinivky břišní. A o jeho agresi vůči otci jste se postarala vy. Žena, která se cítí
manželem ukřivděná a odsuzuje ho, programu je k ještě mnohem silnějším odsudkům i své děti.
Děti získávají program zkázy otce, ale již mnohonásobně posílený. Vaše duše příliš lpí na
pozemských entitách, a očistit duši lnoucí k Zemi lze smrtí, nemocí nebo nespravedlivými
křivdami, jichž se na nás dopouštějí blízcí lidé. Vám se dostalo té nejšetrnější varianty, jenže ve vás
žije příliš velká pýcha a traumatizující situaci nepřijímáte, takže místo toho, abyste přistoupila na
očistu, zvolila jste agresi a tu jste postoupila i svému synovi."
Vysvětlil jsem jí, jak se má modlit a jak se zbavovat agrese.
Její odpověď mě překvapila:
"Ale já neměla ani ponětí o tom, že na pýše by mohlo být něco špatného."
Za několik hodin jsem k nim na pokoj zašel ještě jednou. Žena mi řekla, že hned po naší
rozmluvě se syn dokázal alespoň napít vody a nejhorší nevolnost že pominula. Klidně usnul a spal
až do oběda. Druhý den ráno mě jeho matka znovu vyhledala a zeptala se mě, co má dělat dál, zda
je třeba odvézt syna do města. Řekl jsem jí, že je zdráv, a to nejen tělesně, ale i vnitřně, a že není důvod ke starostem.


Setkal jsem se se ženou, která byla dost těžce nemocna.
"Vaše problémy plynou z toho, že jste svou tělesnou schránku povýšila nad duchovní princip.
Když obyčejný člověk začne žárlit, dočká se za nějaký čas choroby. Když ale žárlí hrdý člověk a
přeje objektu své žárlivosti smrt, zemře nakonec sám. Kdybyste potkala muže, který by vás na
rukou nosil, stejně byste ho nedostala - protože byste příliš lnula k rodině a pýše a začerňovala si tak duši. Vás a vaše děti mohl zachránit jen manžel, který vás ve vaší pýše neustále sráží, ubližuje
vám a stabilitu rodiny soustavně porušuje. S tím se však smířit nechcete, proto je vaše lnutí k pýše
ještě větší, a to vše jste přenesla i na své děti."
"Ale jak bych se mohla smířit s něčím takovým," vykřikla bolestně, "vždyť mě neustále urážel a
zesměšňoval. To jsem měla složit ruce do klína a trpně se na to dívat?"
"On s tím vším nemá nic společného, je třeba děkovat Bohu, protože když budete děkovat
člověku, bude to masochismus. Vnějškově jste se mohla chovat, jak se vám zlíbí, třeba mu rozbíjet
talíře o hlavu, protože to je jen vnější mezilidský kontakt, kdežto ve svém nitru obcujete s Bohem.
Tam musí být jen láska a vděk. Protože však člověk obvykle necítí, jak se vědomá agrese stěhuje
do podvědomí, je lepší, zejména zpočátku, se žádné vnější agrese nedopouštět a vše přijímat jako
boží danost."
"Chcete snad říct, že když mě bude znovu urážet a zesměšňovat, mám se z toho radovat? Ale to
je nesmyslné a nespravedlivé."
"Copak můžeme být humánní vůči rakovinné buňce? Zatím nemáme takové oči, které by nám
ukázaly, co se děje s naší duší. Takový zrak měli jen svatí. Představte si tonoucího, jehož někdo
vytahuje za vlasy z vody. Ten tonoucí se hrůzou chytá svého zachránce a překáží mu. Jakmile ale
pochopí, že je to záchrana, agresi utlumí. V křesťanství se tomu říká pokora. Dnes ale nastaly časy,
kdy pokora nestačí. Teď už se s bolestí musíme nejen smiřovat, ale radovat se, že zachraňuje naši
duši - a tělo samozřejmě taky. Vnitřně musíme bolesti jít v ústrety a nejen jí pokorně přijímat, a tak
pomáhat zachránit své tělo. Naším spasitelem je Bůh, kdežto my jsme jeho pomocníci při očistě
naších duší, samozřejmě za předpokladu, že v modlitbě předem přijímáme všechna ponížení a
nepříjemnosti, postihující naše tělo, protože tím se zároveň zachraňuje naše duše. Čím víc útrap na
sebe vezme duše, tím méně jich zůstane tělu."
"Chcete říct, že člověk by měl žít bez emocí? Ale co je to pak za život?!"
"Ne. K tomu, abychom žili bez emocí, není důvod. Musíme jen uvnitř uchovávat štěstí a jásavou
lásku, kdežto navenek se chovat podle situace. Když navenek ztrácíte elán a rmoutíte se, uvnitř
byste si i přesto měla uchovávat radost a lásku. Vše pozemské - na rozdíl od duchovního - podléhá
zkáze. Když se bortí naše tělo, způsobuje nám to bolest. Nu a protože naše těla patři Zemí, budeme
nemocní, budeme se trápit a budeme umírat. Jenže jsou muka, a jsou útrapy. Když se naučíme
chápat, že vše pozemské je pomíjivé, naučíme se zároveň nelnout k Zemi a spoléhat nikoli na
pozemskost, ale na Boha. Staří Římané měli takový zvyk: když byla hostina v nejlepším, ozvaly se
bubny a do hodovní síně přinesli polorozpadlou mumii. Všichni na ni několik minut beze slova
zírali, pak ji nechali odnést a veselí mohlo pokračovat. Staří Evropané se uměli radovat a věděli, jak
se bavit, ale zároveň dobře věděli, co se děje s člověkem, který zapomíná, že nemá příliš lpět na
pozemskostí."
Byl to dlouhý rozhovor; všiml jsem si, že tu ženu trápí ještě něco. Za chvíli jsem se to měl
dovědět:
"Teď vdaná nejsem. Mám ráda jednoho muže, aleje ženatý a já se s ním proto nechci scházet.
Chápu, že když jsem s ním, dopouštím se hříchu, a s tím zřejmě souvisí řada mých problémů."
"Ano, to ano, ale váš hřích spočívá v tom, že chcete potlačit svou lásku a odvrátit se od muže,
jehož milujete. Uvnitř přemýšlíte spíš o svých ambicích než o hříchu, přemýšlíte spíš o pýše a přání
vytvořit si stabilní vztah. Žena, která příliš lpí na své pýše a na vztahu, se nakonec dočká lásky k
ženatému muži, protože právě tato situace potlačuje pýchu a modlu rodiny a má na její duši
blahodárný vliv.

ZÁKLAD LÁSKY SPOČÍVÁ V NEBI, ZÁKLAD AMBIC NA ZEMI.
A když se pozemskost
pokusí podřídit si božský princip, člověk za to musí platit. Láska stojí výš než konvence, rodina,
hmotný zdar, nevěra a všechno ostatní. Jedna žena mi řekla, že neuznává lásku, protože byla
zrazena. Řekl jsem jí na to, že to sotva byla láska, protože nevěra lásku nezabíjí, ale očišťuje.
Skutečná láska není na ničem pozemském závislá, proto jí zkáza pozemskosti nemůže zabít. Nevěra Nevěra
je jen zkázou vztahů, zabít skutečnou lásku není schopna.“

Člověk žije a naplňuje svou povinnost před Bohem i před jinými lidmi. Když se však povinnost
vůči Bohu dostane do konfliktu s povinností vůči jiným lidem, člověk, který si přeje mít zdravou
duši a zdravé děti, musí bez přemýšlení dát přednost Bohu. Přání postavit povinnost vůči lidem na
první místo se rychle mění ve svůj protiklad.
Za socialismu se ve jménu spásy dělnické třídy vraždili ti, kdo k této třídě nepatřili, jenže idea
zabíjení jedněch ve jménu života jiných se nakonec realizovala tak, že hynuli všichni. Když se
někdo snaží vybudovat štěstí z pozemského principu, tedy na základě třídních, rasových,
kastovních, majetkových či jiných idejí, končí to rychlou zkázou pozemskosti. Čím utkvěleji se
buňka soustřeďuje sama na sebe, tím rychleji hyne. Láska - to je cit, který nám nedovoluje lnout k
Zemi, a jedině člověk, který se ve jménu lásky povznese nad rasové, třídní, majetkové, fyzické a
další bariéry, může dojít skutečného štěstí, které je člověku na Zemi souzeno.
Do ordinace za mnou přišla žena s asi dvanáctiletým synem. Požádala ho, aby vyšel ven, a
spikleneckým hlasem mi sdělila: "Víte, můj syn je nesmírně krutý, žije v něm obrovská agrese vůči
jiným lidem. A když se vzteká, neustále křičí, že je ďáblův syn a že se s jeho duší děje cosi
podivného."
Pozorně jsem se na ženu zadíval a zeptal jsem se jí:
"A co myslíte - proč se to všechno vlastně stalo, jak k tomu asi došlo?"
Pokrčila rameny:
"Asi se v něm usadily nějaké černé síly, teď se o takových věcech všude píše."
"Tak se nad tím trochu zamyslete," pousmál jsem se. Ona se také usmála, ale pak úsměv z její
tváře náhle zmizel.
"Ze bych tím důvodem byla já?"
"Ne snad přímo vy, ale váš nesprávný vztah k událostem. Je ve vás příliš velká pýcha a přání
povýšit své duševní vlastnosti a moudrost nad Boha. U žen ve vašem rodu se tahle tendence
projevuje již v desáté generací. Všechny ženy ve vašem rodu se považovaly za ušlechtilejší,
vyrovnanější a slušnější než muži. Vaše opovržení a nadutost vůči manželovi se v dětech mění v
povýšenost vůči otci. A z toho plyne obrovská pýcha. Zvlášť nebezpečné je v takové situaci tíhnuti
k moudrosti a pohrdání hlupáky. Z toho se pak rodí satanismus. Ďábel je anděl, který se rozhodl, že
je moudřejší než Otec. Aby se podařilo očistit vaši duši a duši vašeho syna, musel vás muž neustále
ponižovat v pýše, moudrosti a duchovních kvalitách, musel vám tedy nadávat do hloupých hus,
chovat se k vám neslušně a dostávat vás do trapných situaci."
Žena se na mě zahleděla a pomalu pronesla:
"Jenže ono bylo tak těžké se s něčím podobným smířit."
"Jistě, být nemocný, umírat nebo rodit nedokonalé děti je podle vás asi snazší. Zkrátka a dobře -
osud vašeho syna záleží na tom, nakolik změníte svůj vztah k minulosti, přítomností a budoucnosti.
A je tu ještě jeden důležitý moment. Hrdý člověk je vždy prchlivý a urážlivý. Naučte se každé
situace využívat k vlastní očistě. Poradím vám jednu metodu, která zaručeně pomáhá. Když do vás
někdo hrubě strčí, v duchu ho požádejte o prominutí. Když vám někdo šlápne na nohu, znovu se
omluvte. Když vás někdo urazí, zase ho v myšlenkách proste o odpuštění. Ono to jen vypadá
podivně, ve skutečnosti je to neobyčejně jednoduché. Vnější agrese proti vám se vždy rodí z vaší
vnitřní agrese. A čím méně agresivity projevíte navenek, tím spolehlivěji se uzavírá vaše
podvědomá agresivita. Když v duchu prosíte Boha o odpuštění za člověka, který do vás nešetrně
strčil, znamená to, že prosíte o odpuštění za podvědomou, vnitřní agresi, která vyvolala agresi vnější, za to, že jste svou vnitřní útočností vyvolala vnější výpad."
Jindy za mnou přišla paní, která své vyprávění začala poněkud neobvykle:
"Fyzicky se cítím zdráva, ale mám trvalý pocit, že se mi nic nedaří. Poslední dobou se mě stále
častěji zmocňuje přání všeho nechat a odejít do kláštera."

Prohlédl jsem jemné karmické vrstvy jejího pole a zaznamenal jsem neobyčejně výkonný
program sebezkázy, jehož úroveň trojnásobně převyšovala kritickou mez. Je to zvláštní - ta žena
mluví o nějakých neúspěších, a přitom už je prakticky mrtvá.
Prohlédl jsem také hutnější vrstvu pole, související s tělem. Tělo je uloženo v ochranném
kokonu a jakoby zapečetěno znamením božského principu. Podíval jsem se, co ji tak jistí - byly to
duše jejích příštích dětí, spočívající v poli. Její duchovnost a dobromyslnost umožnila, aby byla
takto chráněna před nejhorším. Zkontroloval jsem si tedy ještě, k čemu její duše nejvíc lne tady na
Zemi: našel jsem milovaného člověka, pýchu, moudrost, postavení ve společnosti a světský úspěch.
V minulém životě žíla na jihozápadě USA. V zásadě měla být už dávno mrtvá, protože v tomto
životě příliš lpěla na pozemskosti. Smrt by však její duši neočistila dostatečně, a v příštím životě by
se jí nenarodily žádné děti. To znamená, že na jedné straně je třeba ochránit ji před záhubou, ale na
druhé straně ji zásobovat neustálými nezdary a nepříjemnostmi. Pozemskosti, jíž dávala přednost
před Bobem, pro ni musí ztratit svou omamnou vůni. Nu, a protože jinak je to žena vlídná a
dobrosrdečná, nepříjemnosti a drobné pohromy ji dostatečně očistí, aniž by bylo třeba uplatňovat
nějaká drastičtější opatření. V tomto nebo v příštím životě se jí mají narodit děti, a pro tento účel
musí být duše matky patřičně čistá. Křivdy, hádky a nepříjemností jsou v tomto případě ideálním
prostředkem." / tolik z knihy S.N.Lazareva/
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one