Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz
stažený soubor (1).jpg
stažený soubor (2).jpg
images (2).jpg
Tady se dozvíte náhled na to, jak jede tok peněz, jaké jsou důsledky ve hmotném světě
závislosti na PENĚZÍCH, pan Lazarev to velmi hezky vysvětlil ve své knize:
"..."Boháč, to je trumbera, ten má lehký spaní. Chudák, holá zadnice, jásá s prázdnou dlaní."
Už od dětství jsem s chutí poslouchal pohádky, lidové popěvky a častušky. Boháč v nich vždy
figuroval jako tupý, neslušný a krutý člověk. Chudák v nich naopak vždy hrál roli oduševnělého
dobračiska. Proč je ale tedy chudý, když je moudřejší a spořádanější než boháč? Inu proto, že ten
bohatec chudáka šidil a podváděl. Všechny naše strázně, pohromy a neštěstí povstávají z toho, že
bohatí se derou k moci a k penězům. To by zdánlivě mohlo znamenat, že když jim tuto moc
odebereme a rozdělíme ji rovným dílem mezi všechny, budou všichni šťastni. "Dřív projde
velbloud uchem jehly, nežli bohatec do ráje", "chceš-li být bohatý, rozdej všechno své bohatství a
majetek žebrákům", praví Bible již dva tisíce let, ale počet boháčů přesto stále neklesá. Ve
skutečností člověk potřebuje vysoký intelekt a velké schopnosti, aby dokázal bohatství získat a také
si ho uchovat. Především však musí mít mravní potenciál, nahromaděný v minulých životech.
Pokud je tento potenciál nedostatečný, bohatství nás lidsky nerozvíjí, ale degraduje. Nesprávný
vztah k penězům a svěřené moci činí duši drsnou a hrubou. To znamená, že v bohatství se skrývá
nejen pozemské štěstí, ale i cosi nebezpečného. Mé výzkumy v jemné hladině ukazují, že v 10.
století pevná vazba na duchovnost pomalu ustupuje orientaci na pozemskost. Tento proces začal už
dřív, ale právě v 10. století se stal hmatatelnou realitou. Na jedné straně se rozvíjí soustava
pozemských hodnot, na druhé straně jsme však stále svědky pokusů obrodit hodnoty duchovní.
Tyto dvě tendence pak podmiňují formování dvou protichůdných idejí sociálního uspořádáni
lidského světa. V ideji kapitalismu je přednost dána hmotnému principu, tedy penězům a osobnímu
bohatství, ekonomika a politika převažují nad mravností. Idea komunismu vznikla jako snaha
povýšit duchovní zásady nad tělesné, jako možnost sjednotit lidi a zároveň odmítnout všechno, co
takovémuto pojetí stojí v cestě, tedy veškeré formy individuálního vědomí, chování a vlastnění.
Osobní bohatství bylo prohlášeno za zlo, všechny hodnoty byly odtrženy od osobnosti a
zespolečenštěny, ekonomika a politika se musely nekompromisně podřídit teoretickým
konstrukcím. Z toho plynulo zákonité porušování práv a ochrany soukromého vlastníka v jeho
mravním, intelektuálním a materiálním životě. Vznikl tak pokus učinit morálku a ideologii jen
příčinou, kdežto politiku jen důsledkem, tedy pokus o absolutizaci duchovních struktur.
Komunismus vznikl jako myšlenka, jako duše. Kapitalismus zase jako tělo, které je vnitřně
závislé na ideji a které ji zvenčí ovlivňuje.
Podle zákonů dialektiky není možná samostatná existence jediné ze dvou protiv. V každé protivě
je vždy obsažen prvek jejího opaku. Proto byl komunismus ve své čisté podobě naprosto
neživotaschopný. Zapojení prvků kapitalismu do konstrukce komunismu mu umožnilo přežít, ale
nebyl přijat teoreticky, protože ideální nebylo schopno snášet se s materiálním v rámci jediné
koncepce. Vynucené přijetí prvků kapitalismu, tedy uznání faktu, že ideologie nemůže do důsledku
určovat ekonomiku, jednou prostě přijít muselo. Této živelné syntéze se začalo říkat socialismus,
definovaný jako přechodné stadium na cestě od kapitalismu ke komunismu, které mělo odumřít a v
komunismus pozvolna přerůst. Jenže místo toho, aby se socialismus ubíral směrem ke komunismu,
komunismus se ubíral směrem k socialismu. Stejně tak musel reálný kapitalismus, pokud chtěl
přežít, přijmout prvky komunismu. Přesto si však jak socialismus, tak kapitalismus uchovaly své
zásadní ideologické odlišnosti.
Socialismus a kapitalismus se postupně v jemné hladině zformovaly jako dvě složky jednoho
celku a historicky se ve vzájemné protiváze vyvíjely jako dialektické protiklady a udržovaly tak
globální harmonii.
V souladu s principem jednoty protikladů prohlubující se formální odlišnosti vedou ke stále
průkaznější jednotě obsahu. Hlavní podvědomou zásadou za socialismu je starost o duchovní
rozvoj člověka, kdežto kapitalismus preferuje starost o tělo a to, co je s ním spjato. Socialismus a
kapitalismus tak tím, jak prohlubovaly konfrontaci, zároveň formovaly základ nových
ekonomických vztahů, tedy nové společnosti jako celku.
Dnes se historická soutěž obou soustav chýlí ke konci, a to v pozemské rovině ve prospěch
kapitalismu. V jemné hladině je situace přesně opačná, ale rovnováha je přesto v obou rovinách
porušena.
Prudký obrat k ideologii kapitalismu vyvolává mohutný vnitřní odpor, projevující se absolutizací
duchovnosti a přezíráním pozemskosti. Pocitově se to vyjadřuje touhou zničit celé lidstvo a vše
pozemské, kdežto na fyzické úrovni se celý problém projevuje v podobě různých ideologických
proudů a sekt. Na mnoha místech naší planety se na úrovni pole rodí a rozvíjejí programy zničení
lidstva, které by se měly rozběhnout v tom případě, kdyby ideologie kapitalismu nebyla překonána
vytvořením nových forem morálky a ideologie. Aby lidstvo přežilo, potřebuje zcela novou filozofii.
Pokud však chceme sjednotit dva nehotové protiklady, zničíme je oba. Musejí se nejdřív zformovat
a zesílit, projít jistým vývojovým cyklem, v němž se navzájem budou podporovat. Teprve pak se
mohou spojit v cosi zcela nového, aniž by se přitom navzájem potíraly. Taková je filozofie
budoucnosti. Socialismus, který neustále chudl, musel přistoupit na západní technologie, na
schopnost pracovat, jinak by se jeho vývoj zastavil. Kapitalismus zase musel přijmout socialistické
myšlenky a důkladně je vstřebat, jinak by se zastavil i jeho vývoj. Celá poválečná ekonomika
budovala na syntéze prvků kapitalismu a socialismu a kombinovala trh se stále silnějším důrazem
na plánované řízení hospodářství. Tyto principy pak Amerika přenesla i do ekonomik Itálie,
Německa, Japonska a dalších zemí. Socialismus v poválečných letech zase začal pošilhávat po
základních pravidlech trhu. Mezi socialismus a kapitalismus se však v žádném případě nedalo
vepsat rovnítko, protože tu nebyla filozofie, která by oba tyto principy sjednocovala. Proto se v
kapitalistických podmínkách rozvíjela společnost, vyvíjely se zákony a vzkvétala ekonomika.
Jemné duchovní struktury se však vyčerpávaly a degenerovaly. Jejich vzájemná podpora a boj
musely skončit vytvořením nové koncepce vnímání světa, kde se duchovní princip nesnaží zničit
hmotný princip jako v idealismu a kde se materiálnost nesnaží podmanit duchovnost, jak se o to
pokoušel materialismus. Z toho plyne, že krach socialismu se zároveň stal i krachem kapitalismu.
Pokud kapitalismus nenapře všechny své síly na duchovní priority, dočká se i krachu fyzického. V
karmě lidstva dnes dochází k pronikavým změnám, a to ke změnám negativním. Musí vzniknout
nové zřízení, v němž se organicky propojí principy komunismu a kapitalismu. Toto zřízení však
není uskutečnitelné bez nové koncepce. Ta pak musí především definovat svůj vztah k penězům
- člověk musí pochopit, že peníze jakožto ztělesnění pozemských statků jsou zároveň jak
dobrem, tak zlem. Pro jednoho člověka je nebezpečné mít mnoho peněz, a on proto musí rozjímat
jen o věcech ducha, kdežto jiný naopak potřebuje peněz dostatek, aby více tíhl k Zemi. V příštím
životě si role vymění. Bohatí dřív přemýšleli jen o hmotných statcích a stále více lnuli k Zemi,
kdežto chudí, kteří žádný majetek nevlastnili, museli přemýšlet o Bohu a o vlastní duši. Jenže chudí
snili o bohatství, kdežto bohatí o duchovnosti. Dnes budou všichni nuceni uvažovat stejně.

Tyto své názory jsem vyložil na setkání se čtenáři v Moskvě.
"Prosím vás, a berete za to svoje léčení peníze?" uslyšel jsem ze sálu. "Jak tomu mám rozumět -
to v knize píšete jedno a ve skutečnosti praktikujete něco docela jiného?"
"Peníze mít můžeme, pokud jsme schopni zaujmout k nim správný vztah. Když léčitel dostává
různé peněžní částky, ale umí se nad ně povznést a jsou pro něj podružné, může klidně pracovat."

Ti, kteří si přečetli mé knihy, si v duchu obvykle vytvářejí představu klasického světce, tedy
šedovlasého starce s oduševnělou tváří, který za pomoc jiným lidem nechce ani groš. Když se
někteří lidé dovědí, že za mou péči se musí platit, jsou z toho rozčarovaní. Ale právě tohle je
myšlení našeho moderního člověka, které všechny lidi dělí na kupčíky a světce, a není schopno tyto
protiklady spojit. Svatých je stále méně, kdežto kupčíků stále víc. Proto také všechny ty války,
nemoci, degenerace, ekonomický úpadek a zkáza pozemskosti fungují jako dobrovolně donucovací
mechanismus.
Každý člověk se musí stát světcem i kupčíkem zároveň. K tomu je však nezbytná změna
myšlení, a pro člověka je často mnohem jednodušší zemřít, než se změnit. A teď vám ukážu, jak
také může vypadat taková nucená očista lidské duše.
Setkal jsem se s mladými manželi, jejichž dítě bylo vážně nemocné. V minulém životě oba
rodiče vytrvale snili o penězích, záviděli každému, kdo jich měl víc, nenáviděli všechny ty, kdo jich
měli méně, a také do tohoto života si přinesli touhu povznést lásku k penězům nad lásku k Bohu.
To vede k odmítnuti všeho posvátného ve jménu peněz a končí obecnou degradací. Nezbývalo jim,
než přehodnotit svůj vztah k penězům a potlačit veškerou ukřivděnost vůči jiným lidem.
"Jak se ale na ně člověk nemá zlobit," zvolala žena, "když vás nejlepší přátelé ošidí o pět tisíc
dolarů. Umíte si představit, kolik let budeme takový dluh splácet?"
"Pokud vaši přátelé porušili nejvyšší zákony, budou za to pykat. Teď se ale podívejme, proč se
to stalo."
"Děkujte Bohu, že to takhle dopadlo. Vaše tělo bylo sice poníženo, ale duše se očistila. Jestlipak
víte, proč Mojžíš pravil své "Nedělejte sobě modly"? Protože modla je cíl. Když naše nejvyšší cíle
směřují jen k pozemským hodnotám, duše hyne. Dochází k rozkolu protikladů. Duch se postupně
odděluje od těla a vývoj ustává, protože nic na Zemi nemůže být cílem. Nejvyšší cíl musí vždy
ležet za hranicemi našeho těla, našich zájmů a dokonce i zájmů společností a celého lidstva.
Vy jste si ale z minulého života přinesli přílišnou lásku k penězům a v tomto životě se pro vás
peníze staly cílem, nikoli prostředkem - to proto mohlo vaše dítě umřít a vy jste mohli těžce
onemocnět. Teď se pro vás peníze naopak nadlouho stanou ne cílem, ale způsobem, jak vrátit dluh.
Než na člověka spadne celá zeď, sypou se drobné kamínky a kousky malty, ale i ty mohou udeřit
velice bolestivě. Když člověk uvážlivě uhne stranou, přežije a zůstane zdráv, ale čím víc se
rozčiluje a zlobí, tím rychleji se na něj ta zeď sesype. Sílící láska k Bohu musí procházet sílící
láskou k Zemi. Jenže zatímco láska k Bohu může být nekonečná, láska k pozemskosti má své meze.
Hlavní podmínkou je, že duše se musí bezpodmínečně obracet především k Bohu, nikoli k
hmotným statkům a jiným pozemským hodnotám. Proto se v tomto životě k penězům dostane jen
ten, kdo je v minulém životě neměl a ani po nich netoužil."
Jednou jsem se ve společnosti setkal s mladým, ale velice úspěšným a bohatým mužem. Řekl
mi, že peníze rozhazuje napravo nalevo plnými hrstmi, ale že se mu stejně vracejí. Zajímalo mě, jak
je to možné. Prohlédl jsem si tedy jeho pole a nalezl v něm mohutný svazek s božským principem.
Důvodem byl jeho minulý život, v němž byl mnichem a celý život se modlil, takže i kdyby v tomto
životě měl peněz sebevíc, jeho duše k pozemskosti stejně nepřilne. Je nám dovoleno vlastnit jen
tolik hmotných statků, kolik je schopna bez újmy unést naše duše. Čím užší je její svazek s
božským principem, tím více pozemských slastí se nám dostává. Na dálku jsem zkoumal řadu
bohatých lidí a pochopil jsem, jak funguje mechanismus evoluce. Když živý organismus dostane k
dispozici území, které hájí a obhospodařuje, je to krok kupředu, k dalšímu vývoji.

Prvním takovým
územím je jeho vlastní tělo. V průběhu vývoje, souvisejícího se zájmy těla, vzniká i fenomén
kontroly teritoria, které toto tělo obklopuje. Čím větší je toto území, tím těsnější kontakt vzniká v
rámci jeho kontroly, tím rychleji se rozvíjí intelekt a vědomí. Čím je člověk bohatší, tím víc
kontaktů se vším pozemským vzniká v jeho podvědomí. Protože přednost je však dávána
pozemskému principu, dochází .k vyčerpání duchovních struktur. V příštím životě je tedy nutné
člověka starosti o pozemské záležitosti zbavit. Je z něj naprostý smolař, neduživý chuďas. Čím víc
je neúspěchů, tím víc orientuje svou duši na duchovnost, nikoli na pozemskost. Křesťanství od
počátku vnukalo chuďasům představu, že jejich chudoba není nahodilá, že je třeba ji z vůle boží
přijmout, že nelze bohaté nenávidět a závidět jim. Umění se s něčím takovým smířit přinášelo
rozkvět duchovních struktur. Když člověk neulpí na svém ponížení negativními emocemi, nepřilne
ani ke svému povýšeni.
Vedlo to k tomu, že bohatí lidé stále víc tíhli k duchovnosti a sami sebe vychovávali ke stále
většímu altruismu. Člověk, pro kterého je duchovní bohatství absolutní prioritou, může být bohatý
kdykoli. Což znamená, že vznikne-li a rozvíjí se soustava názorů, preferujících duchovní vývoj a
neustálé překonávání lásky ke všemu pozemskému, je možná existence společnosti, která sociální
rovnost nebude potřebovat.
Zatímco dřív existoval Západ, kde duše stále silněji lnula k Zemi, a byl tu Východ, kde se táž
duše postupně očišťovala, teď, když všude panuje Západ, musí v nitru každého z nás panovat
Východ.
Dřív jeden princip sídlil v podvědomí, kdežto druhý ve vědomí, zatímco dnes musí
materialismus a idealismus ve vědomí splynout v podobě koncepce, naše vědomí musí být prostě
dialektičtější. Nejdřív jsem nechápal, proč člověk, který dvakrát reinkarnoval ve Spojených státech,
už tam žít nemůže, protože by zahynul, a taky jsem nechápal, jak je možné, že právě v Americe,
kde se pěstuje životní filozofie absolutního spotřebitelství, se tak nádherně žije. Pochopil jsem to až
ve chvíli, když jsem zjistil, že Amerika se neustále dosycuje přímou i karmickou emigrací, tedy že
v její prospěch pracuje celé lidstvo, protože při výlučné orientaci na vymoženosti civilizace a na to,
co souvisí s tělem, bez neustálého dosycování duchovností se nedá přežít. Toto období nyní
skončilo. Bez zásadní změny ve vztahu k tomu, co je to ekonomika, ekologie či peníze, se nemůže
rozvíjet ani jedna společnost.
Jeden můj známý má příbuzného v New Yorku, který vlastní mrakodrap. Vida, miliardář,
pomyslel jsem si, ten bude mít místo duše jednu velkou skvrnu. Když jsem si však prohlédl jeho
pole, užasl jsem nad jeho vnitřní čistotou a září, ba co víc, v jeho poli pableskovaly dva ještě čistší
kokony - pole jeho synů.
"Tvůj příbuzný musí být moc slušný člověk, pole má přímo báječné," řekl jsem mu překvapeně.
"Přesně tak," potvrdil mí.
"Důvodem jsou jeho tři minulé životy. Žil v Indii, byl to velice zbožný člověk a neustále se
modlil."
"On je i dnes velmi zbožný a často se modlí," odpověděl můj známý.
Když se nám přihodí neštěstí a přijdeme nějakým způsobem o peníze, je kromě docela
obyčejného pozemského ponížení velice těžké spatřit také vyšší smysl takové události, ale ten tu
přesto vždy je. Nikoli zdravý rozum a praktická logika, ale právě tento vyšší smysl nakonec
rozhoduje.
Jednou se na mě obrátil známý.
"Příbuzný mě poprosil, abych mu pomohl prodat šperk v ceně přes tisíc dolarů. Tak jsem ho dal
chlapcům, kteří mí v podobných situacích pomáhali. Jenže tentokrát se ztratili beze stopy a já je
nemůžu sehnat. A peníze, abych dluh zaplatil, taky nemám. Já se snad budu muset oběsit."
"Musíš pochopit, že o tom, co se s tebou stane, rozhoduje Bůh," vysvětlil jsem mu. "Když se ti
přihodilo zrovna tohle, musí to mít nějaký vyšší smysl. Pokud něco poškozuje zájmy tvého těla, tak
nebudeš mít úplně v pořádku duši. Z otcovy strany jsi převzal přílišné tíhnutí ke hmotným statkům,
opovržení těmi, kdo je nevlastni, nenávist k těm, kteří tě o ně připravují, a nechuť k životu, když o
ně nějak přijdeš sám."
"A to tedy znamená, že se na tom už nic nedá změnit?" zeptal se mě odevzdaně.
"To ne, proces se ještě neuzavřel a šanci rozhodne mas.
"A co mohu udělat?"

"Změnit svůj vztah ke všemu, co souvisí s materiálním dostatkem. Vybavuj si postupně celý
svůj život a děkuj Bohu za všechny chvíle, kdy ti byl znemožněn hmotný prospěch. Pros o
odpuštění za každý pocit ukřivděnosti, nenávisti a závisti související s hmotnými statky."
"A pak dostanu ten šperk zpátky?"
"Vůle každého z nás v jakékoli situaci představuje zhruba deset procent vlivu na její průběh. To
znamená, že ve styku s lidmi se nestýkáš s nimi, ale s Bohem. Z toho si udělej závěr."
O několik dní později se zastavil u mě v ordinaci. Dali jsme se do řeči a já si najednou vzpomněl
na ten šperk.
"A jak to s ním vlastně vypadá?"
"Vrátili mí ho zpátky. A když mi ho dávali, ještě mi řekli:
"Vlastně jsme tě chtěli podfouknout, ale pak nám tě bylo lito."
"Ale proč?" - "Ani sami nevíme," odpověděli mi."
Jel jsem v autě s člověkem, který mi od volantu najednou povídá:
"Byl jsem na vaší přednášce, kde jste říkal, že lpění na penězích je velmi špatné. Já mám ale na
starosti tři hladové krky a vydělávat prostě musím. Tak co mi poradíte?"
"Vy se prostě pokoušíte celou věc řešit příliš jednostranně: buď doprava, nebo doleva. Když
budeme neustále snít o penězích a vytrvale o nich přemýšlet, je to zlé a peněz se musíme vzdát
docela. Vlastnictví hmotných statků ale člověka i celou civilizaci rozvíjí. Musíme prostě chápat, že
veškeré naše pozemské štěstí je druhotné, že je jen prostředkem, ne smyslem. Peníze potřebujeme,
ale závidět, litovat, že je sami nemáme, a dopouštět se kvůli tomu agrese jednoduše nesmíme."
Vysvětloval jsem, proč má dcera mé pacientky problémy:
"Vy jste se jen nechtěla smířit s nepříjemnostmi a křivdami od jiných lidí, kdežto vaše dcera už
to nedokáže vůbec. To znamená, že očištění nedojde skrze lidi, ale skrze nemoc. Za vašimi zády se
už objevují nemoci a smrt. Zřeknutí se lásky, odsudek a opovržlivost již vstoupily do vaší povahy.
Když dokážete změnit vlastní náhled na svět a svůj charakter, žádné nemoci nepřijdou."
V jejích očích jsem postřehl, že začíná chápat, oč jde.
"Když mého manžela prohlédla léčitelka, řekla mu, že zemře a že jeho smrt bude velmi krutá. Je
to tak?"
"Je to dost pravděpodobné," řekl jsem po chvíli, když jsem si zkontroloval struktury pole jejího
muže.
"A dá se to nějak změnit?"
"Váš manžel má příliš rád peníze. Vlastně je ochoten pro peníze třeba i zabít. Proto musí násilně
zemřít sám."
"Ano, tuhle slabost pro peníze má po matce."
"Člověk je v první řadě závislý na osobní karmě a dostává se mu takových rodičů, kteří jí
odpovídají. V minulém životě tu byla ochota zradit, oloupit, nenávidět pro peníze, a to připoutalo
jeho duši k penězům tak, že v tomto životě stačí několik šlápnutí vedle, a mechanismus odplaty
začne fungovat. Ať peníze naopak rozdává, stará se o jiné a nesmýšlí o lidech špatně - v takovém
případě přežije."
"Tomuhle on věřit nebude a jen po mně štěkne, abych mu s takovými nesmysly dala pokoj."
Pokrčil jsem rameny:
"Na každého platí něco jiného."
"Chcete tím říct, že se mu už nedá pomoct?" pohlédla na mě odevzdaně.
"Očišťujte sebe. Čím výš vystoupá vaše duše, tím víc se dostane duchovnosti i všem, kteří vás
obklopují."
Dal jsem se do řečí s přítelem a ten se mě zeptal, jestli si nechci koupit žigulíka za pět tisíc
rublů.
"Myslíš za jeden dolar?" zeptal jsem se pro jistotu.


"Ano, představ si to - prodává ho jeden námořník. A přitom je to auto úplně nové. Stala se mu
taková zvláštní věc - léta snil o autě a nakonec si ho koupil. Přijel s ním před dům a zavolal na
ženu, ať se jde svézt. Sotva do auta dosedla, muž dostal strašnou ránu do pravého oka. Vrhl se na
ženu, protože si myslel, že to byla ona. Manželka se rozplakala, že se ho ani nedotkla. Tak jí
přikázal, aby vystoupila z auta ven. Sám vylezl také, obešel auto kolem dokola a pak se nejistě
posadil zpátky k volantu. Okamžitě následovala další rána, tentokrát do levého oka, a on, naprosto
zmatený, se z auta vykutálel ven. Kolem se seběhl dav. Námořník už vůbec ničemu nerozuměl a
navrhl jednomu kamarádovi, aby to zkusil sám a svezl se. Kamarád usedl za volant, objel blok
domů a docela klidně z auta vystoupil. Potěšený majitel se znovu nasoukal za volant - a dočkal se
další rány, tentokrát rovnou do zubů. A v jeho hlavě se ozval hlas: "To auto prodáš za pět tisíc
rublů!" - "Ale já ho koupil za pět tisíc dolarů!" rozkřikl se znechuceně majitel. A cosi mu začalo
nesnesitelně svírat hlavu. Teprve teď si uvědomil, že se bude muset podvolit, jinak to všechno
skončí špatně. Odjel do "divokého" autobazaru a týden se pokoušel auto prodat. Kupci se doslova
hrnuli a dokazovali námořníkovi, že za. to auto nemůže chtít pět tisíc dolarů, ale rozhodně o dost
méně. Když se ovšem dověděli požadovanou cenu, všichni se na něj jen užasle podívali a vytratili
se.
"No a prodal to auto?" zajímalo mne.
"Ne. Do dneška ho neprodal."
"To auto je třeba okamžitě koupit, zavolej mu," řekl jsem příteli. Ukázalo se však, že majitel
nešťastného žigulíka vyrazil na další plavbu. Taky řešeni... A já pochopil, proč námořníka tak
nelítostně mlátil jeho vlastní dvojník. Protože o autě vytrvale snil, přilnul k němu natolik, že
vlastnit vůz se pro něj stalo smrtelně nebezpečné. Nejspíš by zahynul při těžké autonehodě -
zkrátka a dobře musel ztratit buď auto, zdraví, nebo život. Nakonec se mu dostalo nejšetrnějšího, i
když poněkud zvláštního východiska ze situace.
Ve společnosti si mě vzal stranou jeden známý a důvěrným hlasem se mě zeptal:
"Chtěl bych uzavřít jeden dobrý obchod. Vyjde mi to, nebo ne?"
"Na tvém místě bych se radši zeptal astrologa."
"Copak ty mi to říct nemůžeš?" zeptal se ustaraně.
"Ale ano. Roste v tobě podvědomá agrese, začal jsi snít o penězích a úspěchu. Zastavit něco
takového lze třemi způsoby – buď krachem celého tvého podniku, nebo ztrátou končetin a těžkou
chorobou, nebo smrtí. Zapomínáš, že podobná situace musí být kontrolována nejdřív stavem
našeho vnitřního světa, a pak, není-li ani toho dost, zásahy zvenčí. Jakmile agrese dospěje ke
kritické hranici, pak čím úspěšnější bude celý tvůj záměr, tím rychleji přijdeš o ruku, nohu nebo
dokonce hlavu. Pochop jednu prostou věc. Na Západě má podnikatel k dispozici karmickou
rezervu, kterou si v minulých životech vytvořil někde v Rusku nebo na Východě. Ruský podnikatel
má takových zásob daleko méně. Podnikání je vždy spojeno s určitým rizikem. Jenže zatímco na
Západě chodí podnikatel nad propastí po úzkém prkně, v Rusku ji musí přecházet po drátě,
nejčastěji ostnatém. Až pocítíš, že tvá vnitřní etika se ocitla nad penězi, nebudeš muset chodit k
žádným odborníkům."
Za několik hodin jsem se sešel s jiným podnikatelem. Zarazila mě jeho roztrpčená tvář a zeptal
jsem se, co se mu přihodilo.

"Ale - úplně zbytečně jsem přišel o několik set tisíc dolarů."
"Vzpomínáte si, co jsem vám nedávno říkal - že přijdete buď o peníze, nebo o život?"
"Vzpomínám," připustil sklíčeně.
"Jenže jste si to nebral příliš k srdci, že," konstatoval jsem.
Jen pokýval hlavou.
"Před měsícem jsem vám říkal, že vaše situace není smrtelná, ale že lpění na penězích a úspěchu
se ještě nerozplynulo."

Opět přikývl.
"Vaše příští děti mají duše poskvrněné touhou po penězích a světském úspěchu. Čím víc budete
na sobě pracovat, tím méně takových nepříjemností vás čeká."
Spatřil jsem jeho otrávenou tvář a pokusil jsem se mu tedy pomoct jinak.
"Víte vy, co je to vítězství?" zeptal jsem se nečekaně. Zaznamenal jsem, že ho to zaujalo, a
rychle jsem pokračoval: "To je správný vztah k porážce."
Poprvé za celou dobu se mu do tváře vkradl úsměv. Vyložil jsem mu, že jsem nedávno založil
firmu, která by měla vydat mou knihu. Pár dní před tímto setkáním se mě jedna má
spolupracovnice zeptala:
"Sergeji Nikolajeviči, vy zkoumáte zákony karmy, a přitom nás neustále někdo šidí a celou tu
dobu se sotva držíme nad vodou. Tak kde je ta vaše karma a vaše metoda? V čem spočívají jejich
přednosti?"
"Přednost mé metody a mé karmy spočívá především v tom, že jsme za celého půl roku
existence firmy nikoho neoklamali," odpověděl jsem jí. "Největší štěstí netkví v tom, co člověk má,
ale v tom, jak s tím nakládá a jak se k tornu chová. Mluvíme-li o skutečném štěstí, musí na prvním
místě stát stav našeho ducha. Teprve pak je tu vnější úspěch. Má metoda pomáhá mně samotnému
překonávat vnitřní nedokonalost."
Znovu jsem se zadíval na podnikatele sedícího přímo proti mně. Byl to najednou docela jiný
člověk. Největším štěstím je zřejmě učinit šťastným jiného člověka..." /Tolik z knihy S.N.Lazareva/

No a já si myslím jen tolik, že i peníze jsou energií láskyplných toků,
a pokud ji nemáte pročištěnou nebo s ní nejste v jasném kontaktu,
potom i u vás samozřejmě dochází k blokaci toku peněz, pročistěte si své energie
v toku právě těch vašich peněz a právě toho vašeho finančního toku k vám!
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one